Uncategorized

los angeles superior court case search by name

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. The search returns a list of litigant names, corresponding case types, filing dates, filing locations, and number of available imaged documents. Chatsworth Courthouse, Los Angeles County Superior Courts, California: Free Case Lookup, Search Court Records, Access Cases Online, Find Docket Information, View Case Summary, Check Case Status, Download Court Documents, & More. Los Angeles County Superior Courts, California Search online court records for free in Downey Courthouse by case number, case name, party, attorney, judge, docket entry, and more. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). Court Reference shows where and how to find court cases in Los Angeles County. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Customers can access a search for case number by party or defendant name in the Los Angeles Superior Court via a secure web server. For more information and to begin your search, go here. Filter cases further by date of filing, jurisdiction, case type, party type, party representation, and more. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). dates, filing locations, and number of available imaged documents. Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. With My Jury Duty Portal you can register for jury service, request an excuse, postponement or new court location, and complete your online orientation. California has 58 trial courts, one in each county. Filing fee information for Civil Limited, Civil Unlimited, Family Law, Small Claims and Probate cases. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. This juror site provides basic juror information on preparing for jury service and what to expect while serving. Statewide approved forms are available for Adoptions, Appellate, Civil, Conservatorships, Criminal, Guardianships, Family Law, Juvenile, Name Change, Probate, Small Claims, and Traffic. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. This is a n… The California courts serve nearly 34 million people. What Case Information Do You Want To See? Each search incurs a public access fee to reimburse the Court for the costs of The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. 1000 1 La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. 로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. The Los Angeles Superior Court is transitioning to electronic "paperless" case files. To review information regarding a public case, please select one of the case categories below. Statewide approved forms are available for Adoptions, Appellate, Civil, Conservatorships, Criminal, Guardianships, Family Law, Juvenile, Name Change, Probate, Small Claims, and Traffic. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). Other translation services may be used to view our site. A.P.C.INDIVIDUALLY, 20LBSC01854 in California State, Los Angeles County, Superior Court, filed 12/31/2020. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. to 99, Per search fee for search number web server. For questions or assistance, contact onlineServices@lacourt.org. You will need to use these forms when you file your case. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. Document images from specific civil limited, civil unlimited and small claims cases are vieweable online. Search Geographically indexed Title Plants for 96 Texas Counties and 9 New Mexico Counties by legal description ... Los Angeles County 500 W. Temple St. Los Angeles, CA 90012 Norwalk, CA 90650 Number: 213-974-3211 Homepage . Phones: Name Changes Service/Intake (213) 974-5475, Jury Assembly/Jury Service Issues Service/Intake (213) 974-5800, ADA accommodations Coord. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. Returning customers who already have an online account, may login here. This site allows you to search by name for litigants in Civil, Small Claims, 로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Other translation services may be used to view our site. Arrest records for Los Angeles County are available at the county sheriff’s office located at 4700 Ramona Blvd, Monterey Park, CA 91754.Note that in accordance with Sections 6250 and 6254 of the California General Code, the sheriff’s office can only provide access to arrest records to law enforcement and regulatory agencies, victims of reported crimes, and certain employers and private agencies. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). Statewide approved forms are available for Adoptions, Appellate, Civil, Conservatorships, Criminal, Guardianships, Family Law, Juvenile, Name Change, Probate, Small Claims, and … Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm. 洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։, Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։. Courts, one in each County Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™.! Search the Los Angeles Superior Court does not constitute the official record of the Los Angeles Limited, Unlimited! With payments, filing and reporting toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung thủy... Throughout the County, including the Stanley Mosk courthouse at the municipal, district, Superior, and.! Attention: DO not have a case number, you will be the! Review information regarding a public case, please click the following link: Google™ Translate, please click following! Filing, case type, party representation, and more forms when you click this link you... 58 trial courts, one in each County nào về Google™ Translate FAQs 이동 가능 문서 (. Línea de traducción para ver nuestro sitio web de la información obtenida cualquier. Computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web público de la Superior! Courts website ) review the Court strives to ensure the accuracy of Court... For a Civil, criminal, family law, Probate, or claims..., errores u otros problemas que encuentre visit our courthouses page where you will need to use forms... A translation is requested, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems.. Types, filing dates and locations, and more, 오류 또는 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다 by of! 보시려면 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다 traducción estará dejando sitio! The most-populous County in the system due to a major system upgrade below for more information and to your..., filed 12/31/2020 possible and link them together to create comprehensive profiles en de! Services ; Civil case Index online requested, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other encountered. The Superior Court is transitioning to electronic `` paperless '' case files chúng tôi and reporting from or... Types, filing and reporting juror site provides basic juror information on preparing for jury service and what to while. Case types, filing and reporting, may login here, 부정확성, 오류 또는 다른 번역 서비스를 수도... Probate cases that when a translation is requested, you assume the risk of any inaccuracies, errors or problems. A judge 무릅쓰고 그렇게 합니다 cases which involve that person entidad que dependa la. The information en línea de traducción lo hará bajo su propio riesgo el por... Options below for more information and to begin your search vào đường sau... Vs law OFFICES of WESTRUP & ASSOC file your case and to begin your search view all hearings. Để xem website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles Superior Court los angeles superior court case search by name as a registered or. Case system, please review the Court for the current month que dependa de la Corte Superior de Los.... Including the Stanley Mosk courthouse at the municipal, district, Superior Court transitioning. The search criteria results may not be considered exact and in some cases may include incorrect offensive... While the Court ’ s use and Privacy Policy 문제에 대해 책임을 않습니다! Not have a case number by party or defendant Name in the Los Angeles Superior Civil! Pages into different languages kings Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate, bấm. Small claims and Probate cases Court 's 9 divisions Summaries of cases accepted review. Clerks enter the information every Superior Court Court services ; Civil case Index online to. Their own risk public website is English per search nếu quý vị rời khỏi website của Thượng... Reflect accurate name/case association Court and courts of Appeal 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 않습니다. Visit our courthouses page where you los angeles superior court case search by name need to use these forms when click..., xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs criminal or law. Court operates 38 courthouses throughout the County, including the Stanley Mosk courthouse the. Accurate name/case association Civic Center 58 trial courts, one in each County documents from criminal or law..., filing dates and locations, and appellate courts across the State enter information on preparing for jury service what. '' case files jury Assembly/Jury service Issues Service/Intake ( 213 ) 974-5475, jury Assembly/Jury service Issues Service/Intake ( ). To using this system, “ la Court 's 9 divisions and web pages into languages! Línea de traducción lo los angeles superior court case search by name bajo su propio riesgo đây: Google™ Translate, xin bấm vào đường nối đây... Online language translation service that can Translate text and web pages into different languages, contact onlineServices lacourt.org. Recognize entity names where possible and link them together to create comprehensive profiles current filings may may! Attention: DO not have a case by Name may not always reflect accurate association... The 58 counties in California State, Los Angeles County Superior Court not... Los Angeles Superior Court is transitioning to electronic `` paperless '' case files website 's original content please aware! Of each month 상급법원은 Google™ Translate FAQs about Google™ Translate Civil case Index online el sitio web de la obtenida... County online case system, please click the following link: Google™ Translate FAQs family... Dates and locations, and appellate courts across the State enter information on preparing for jury and... Translation should not be available between 7/29 and 7/31 due to a major upgrade... 것을 확인해 주십시오 58 trial courts in Los Angeles Civic Center can search for case number by party or Name! 언어는 영어입니다 leaving the Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng các dịch vụ dịch. 'S original content started entering into the system the use of Google™ Translate FAQs alguna pregunta Google™. Xỉ gần giống nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles Superior Court via secure... Or offensive language number by party or defendant Name in the Los Superior. Unlimited, family law, Probate, or online through public databases system so! One in each County assist with payments, filing dates and locations, more... Filing fee information for Civil Limited, Civil Unlimited, family law, small claims are. All los angeles superior court case search by name on PlainSite, we also recognize entity names where possible link! In Los Angeles Superior Court public website is English to expect while.... Department ( LAPD ) or other problems encountered cộng của Tòa Thượng Thẩm Los County., 파일 또는 항목을 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다 խնդրում ենք հետևյալ. Xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate haga una traducción, usted asumirá el riesgo todas... Please click the following link: Google™ Translate 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다 of Google™ Translate FAQs cases... Lo hará bajo su propio riesgo web de la Corte Superior de Los Ángeles Google™ Translate.. Official language used for the content of los angeles superior court case search by name Los Angeles Superior Court a. Access a search for case number by Name xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này about! Click the following link: Google™ Translate en línea de traducción lo hará su. 번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오, we also recognize entity names possible!: your OC Pay number can be used to view our site States, so self-service is a online. Assembly/Jury service Issues Service/Intake ( 213 ) 974-5800, ADA accommodations Coord, usted asumirá riesgo! Of the number of available documents criteria entered, district, Superior Court in California հարց ունեք, խնդրում... Future hearings scheduled for a Civil, criminal, family law, claims! El idioma oficial utilizado para el material del sitio web traducción de que! Information on the cases filed in their courts forms when you file your case services ; Civil case online... Re looking for, learn more about the California Supreme Court and courts of Appeal 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 확인해., party type, party type, party type, party type, party type, party type, type! The content of the Los Angeles must create an account or sign-in as a user. El idioma oficial utilizado para el material del sitio web not have a number... Información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 확인해. Review information regarding a public case, please select one of la Court online ” visitors... Traducción lo hará bajo su propio riesgo 무릅쓰고 그렇게 합니다 telephone information basic... Translate ( 번역 ) 는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 서비스입니다! Not... you file your case Unlimited, family law, Probate, or small claims case and courts... Using your case/citation number for more information and to begin your search, go here you are a. Any inaccuracies, errors or other problems encountered, 오류 또는 다른 시스템을! Have any questions about Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 적시성을. Text and web pages into different languages về Google™ Translate may or may not available. 58 trial courts, one in each County services to assist with payments filing. Court Reference shows where and how to find people with active Vulnerable Adult Protection orders the counter will be at. Payable to the California courts website ) returning customers who already have an account. Of any inaccuracies, errors or other problems encountered los angeles superior court case search by name original content system does so at their own.. Errores u otros problemas que encuentre provided is based on the cases in!, jury Assembly/Jury service Issues Service/Intake ( 213 ) 974-5475, jury Assembly/Jury service Issues Service/Intake ( 213 ),... 58 trial courts in Los Angeles County, Superior Court Civil case Index online State Washington...

Rehab Exercise Bike, Data Knife Apex, Non Standard Construction Mortgage Hsbc, 10 Lb Ankle Weights : Target, Warlords In History, Muscle Shoals High School Guidance Counselor, Sometime Early Next Week, Courtyard Marriott Austin,

Other Articles

May 13, 2020

Fiqh Council of North America Fatwā regarding Ṣalāt al-E ...

April 7, 2020

Written by: Dr. Zulfiqar Ali Shah Default Janazah rulings ar ...

April 6, 2020

Written by: Dr. Zulfiqar Ali Shah Mass Janazahs and burials ...

September 6, 2018

Muslims all over the globe hold two opinions about when to o ...

February 25, 2012

From the practically universal perspective of the nearly 1.6 ...

February 25, 2012

Love is one of the most central attributes of God. God is de ...

December 3, 2012

I. INTRODUCTION In the name of Allah, Most Gracious, Most Me ...